Om Nyreforeningen Nyheder Kredse & Regioner Aktiviteter Fakta om nyrerne Råd & Vejledning Kost & Motion Rejser Patientstøtte
Bliv medlem · Støt Nyreforeningen · Shop · Nyrenyt · Publikationer · Presserum · Kontakt

Du er her: Home Sort menu Om Nyreforeningen Organisation

Organisation


Nyreforeningen er en landsdækkende patientforening, der har til formål at varetage nyresyge patienters interesser. Nyreforeningen er drevet af patienter til gavn for patienter.

Samtlige valgte medlemmer af Nyreforeningens ledelse såvel i landsforening som i de lokale kredse arbejder uden vederlag.

Landsforeningen

Landsforeningen varetager de overordnede sundhedspolitiske og socialpolitiske spørgsmål, informationsarbejdet med udgivelse af pjecer om nyresygdomme og behandling af disse, udgivelse af et medlemsblad "Nyrenyt", samt samarbejde med nationale myndigheder.

Landsforeningens øverste myndighed er landsgeneralforsamlingen, der holdes 3. weekend efter påske. Alle medlemmer har tale- og stemmeret. På landsgeneralforsamlingen vælges landsformand og næstformand for to år.

Forretningsudvalget

Forretningsudvalget har ni medlemmer. Landsformand og næstformand vælges af Hovedbestyrelsen. To medlemmer og to personlige suppleanter vælges af Hovedbestyrelsen. Regionaludvalgene vælger et medlem og en suppleant. Tre regionaludvalg vælger repræsentanter i ulige år, og to regionaludvalg vælger repræsentanter i lige år.

Forretningsudvalgets opgave er at følge udviklingen og tage initiativer i forhold til politikken i Folketinget og EU samt at varetage Nyreforeningens interesser i forhold til nationale og internationale operatører.

Forretningsudvalget varetager den daglige drift i samarbejde med sekretariatet. Forretningsudvalget og direktøren forbereder endvidere i fællesskab de sager, der forelægges til vedtagelse i Hovedbestyrelsen.

Hovedbestyrelsen

Hovedbestyrelsen varetager foreningens overordnede ledelse. Hver lokalkreds vælger to medlemmer til Hovedbestyrelsen.

Hovedbestyrelsens opgave er at godkende foreningens organisation, at godkende budget og regnskab, at godkende politiske målsætninger samt at vælge to medlemmer og to suppleanter til Forretningsudvalget.

Forretningsorden for Hovedbestyrelsen

Regionaludvalg

Der er fem regionaludvalg, som geografisk svarer til regionerne. Hver lokal kreds i regionens geografiske område kan vælge en repræsentant og en suppleant til Regionaludvalget.

Regionaludvalgenes opgave er at følge udviklingen indenfor sundheds-, social- og arbejdsmarkedspolitikken i regioner og kommuner, at tage initiativer i forhold til politikken i regioner og kommuner samt at varetage Nyreforeningens interesser i forhold til alle operatører i regionens geografiske område.

Forretningsorden for regionaludvalg

Lokalkredse

Fordelt rundt om i landet er der lokale kredse med selvstændige bestyrelser. Kredsens opgaver er i første række patientrelaterede, med oplysning om nyresygdommes forskellige konsekvenser og behandlingsmuligheder som det centrale.

Kredsens bestyrelse er ligeledes på Nyreforeningens vegne forhandlingsberettiget overfor relevante lokale myndigheder.

Kredsens øverste myndighed er kredsgeneralforsamlingen, der holdes inden 15. februar. Alle medlemmer boende i det pågældende område har tale- og stemmeret. På kredsgeneralforsamlingen vælges en kredsformand og et antal bestyrelsesmedlemmer, alle med en valgperiode på to år.

Kredsene har egne vedtægter, og kredsenes økonomi er uafhængig af landsforeningen. Man har således adgang til at søge lokale fondsmidler til driften, ligesom man varetager salget af Nyreforeningen landslotteri.

Sekretariatet

Sekretariatet står for en lang række praktiske og administrative opgaver i forbindelse med Nyreforeningens virke.

Udvalg

Nyreforeningen har en lang række udvalg til varetagelse af specifikke emneområder i bestræbelserne for at opfylde foreningens formål, så nyrepatienter kan leve et så normalt liv som muligt. Nogle udvalg vælges af Forretningsudvalget, andre af Hovedbestyrelsen. Der er også nogle udvalg med særlige regler, f.eks. Ungdomsudvalget. Læs mere under de enkelte udvalg.